Są sposoby, by zwiększyć szanse kobiet w drodze na firmowy szczyt

Chociaż najnowsze dane wskazują na niski odsetek kobiet we władzach spółek w sektorze finansowym w Polsce, to ich karierom powinna sprzyjać rosnąca presja na różnorodność – wynika z 4. edycji badania „Kobiety w Finansach” przeprowadzonego przez Antal wraz z CFA Society Poland, we współpracy z Bankiem BPH i Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Niemal 80% badanych mężczyzn wskazuje, że wolne wakaty w firmie są powierzane najlepszym możliwym kandydatom bez względu na płeć, jednocześnie tak samo uważa jedynie połowa kobiet – wynika z tegorocznej edycji badania „Kobiety w Finansach”. W przypadku stanowisk kierowniczych 52% badanych wskazuje, że w ich organizacjach przeważają mężczyźni, a niewiele ponad 1/3 stwierdza, że liczba kobiet i mężczyzn jest równa lub podobna. Aż 84% badanych wskazało, że nierówności płacowe wpływają na sytuację kobiet w sektorze.

Większa różnorodność zatrudnienia to przede wszystkim wymierne korzyści dla firm.

Według danych 30% Club Poland udział kobiet w zarządach największych spółek giełdowych na koniec 2022 roku wynosił 12,2%, a w radach nadzorczych – 20,4%. Liderem różnorodności ze względu na płeć pozostał sektor finansowy, który coraz lepiej rozumie fakt, że dla osiągnięcia sukcesu decydujące są wiedza i kompetencje, a nie płeć. W spółkach do niego zaklasyfikowanych kobiety stanowiły 24,7% władz w porównaniu do 23,5% na koniec 2021 roku. Wzrost różnorodności w organizacji przekłada się na jej wyniki finansowe oraz poprawę poziomu innowacyjności, co m.in. potwierdzają dane Peterson Institute for International Economics, który przebadał 22 tysiące firm w 91 krajach. Okazało się, że jeśli udział kobiet w organach zarządzających wynosi co najmniej 30%, to takie przedsiębiorstwa osiągają lepsze o 6% wyniki finansowe. Z kolei z wyliczeń McKinsey & Company wynika, że lepsze wykorzystanie zawodowego potencjału kobiet mogłoby przyczynić się do wzrostu PKB Polski aż o 9%.

Co wpływa na satysfakcję z kariery zawodowej wśród kobiet i jakich form wsparcia zawodowego oczekują?

Wyniki IV edycji badania „Kobiety w Finansach” pokazują, że 65% kobiet wychowujących dzieci odczuwa trudności w pogodzeniu pracy z życiem prywatnym, dodatkowo im więcej godzin badana poświęca na prowadzenie gospodarstwa domowego, tym większą odczuwa trudność w budowaniu swojej ścieżki biznesowej. 70% kobiet mających trudności w rozwoju kariery, na nieodpłatną pracę w gospodarstwie domowym poświęca 4 lub więcej godzin.

Realizacja działań z zakresu polityki równościowej to obecnie wyzwanie biznesowe, a nie jedynie HR-owe. W Polsce bardzo podobna liczba kobiet i mężczyzn wchodzi na rynek pracy. Jednak wraz z przechodzeniem przez kolejne szczeble kariery nierówności stają się coraz bardziej widoczne. Wiele kobiet rezygnuje rozwoju zawodowego, koncentrując się na rodzinie. Pomocne mogą okazać się rozwiązania promujące elastyczne formy zatrudniania oraz różne udogodnienia pracownicze związane z opieką nad dziećmi. Jednak by skutecznie wdrażać politykę równościową, trzeba najpierw poznać najważniejsze postawy dotyczące pełnienia funkcji zawodowych przez kobiety i mężczyzn oraz determinujące ich karierę. Następnie należy podejmować działania, które pozwolą wydobyć maksimum ich potencjału i będą odpowiadać na ich oczekiwania – mówi Artur Skiba, Prezes Antal.

Na pytanie, co pomaga w karierze kobiet, 89% respondentów odpowiedziało, że elastyczny czas pracy, 87% – rosnące domowe dochody, pozwalające na zatrudnienie np. opiekunki dla dziecka. Dwa kolejne czynniki to rosnąca reprezentacja kobiet na stanowiskach strategicznych (86% wskazań), a także zmniejszające się nierówności płacowe pomiędzy kobietami a mężczyznami – 84%.

Z kolei na zadowolenie z kariery zawodowej wpływają przede wszystkim atmosfera w pracy (74%) oraz wysokie zarobki (70%). Największa różnica pomiędzy kobietami i mężczyznami jest widoczna w aspekcie wagi elastycznych form zatrudnienia (wpływa na zadowolenie 51% kobiet i 38% mężczyzn) oraz uznania w pracy (wpływa na zadowolenie 66% kobiet i 54% mężczyzn).

Jakie działania powinni wprowadzić pracodawcy, aby wpływ płci żeńskiej na sektor finansowy był bardziej zauważalny?

Tegoroczna edycja badania „Kobiety w Finansach” została poszerzona o dodatkowe obszary badawcze dotyczące regulacji unijnych i zarządzania różnorodnością. Wyniki badania pokazały, że inkluzywność w organizacji i dążenie do osiągnięcia spójności społecznej to aspekty, których znaczenie i rola wciąż rośnie. Okazuje się, że połowa badanych kieruje się przy wyborze pracy zgodnością pomiędzy poglądami manifestowanymi przez firmę dotyczącymi zarządzania różnorodnością a własnymi przekonaniami. Jednocześnie 24% badanych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, nie wie, czy w ich organizacjach funkcjonują sformalizowane zasady dotyczące różnorodności. Jedynie 32% respondentów twierdzi, że w ich organizacjach są one ściśle przestrzegane. Około 1/5 zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn stwierdza, że w ich organizacjach takie strategie nie funkcjonują. Nieświadomość respondentów co do procesów i polityk stosowanych w organizacjach wskazuje też konkretny kierunek działań – ważne jest nie tylko wdrażanie nowych rozwiązań, ale przede wszystkim promowanie już realizowanych działań i obecnych polityk.

Kobiety biorące udział w badaniu dostrzegają jeszcze większą potrzebę wsparcia zawodowego niż w zeszłych edycjach – oczekują programów rozwojowych, szkoleń i kursów oraz mentoringu. Dlatego tak ważne jest, by intensywnie promować rynek finansowy jako miejsce pracy przyjazne zarówno mężczyznom, jak i kobietom, wspierać rozwój zawodowy pań poprzez szereg różnorodnych inicjatyw, a także wzmacniać w profesjonalistkach pewność siebie – komentuje prof. Krzysztof Jajuga prezes zarząd CFA Society Poland.

Różnorodność stałą się faktem. Kobiety muszą wejść do zarządów spółek.

Choć większość osób studiujących na kierunkach finansowych stanowią kobiety, to na rynku wciąż funkcjonują instytucje finansowe, które nie mają ani jednej kobiety w zarządzie, a ich reprezentacja na stanowiskach menedżerskich jest wciąż daleka od równowagi, czyli 50/50. To pokazuje, że tracimy potencjał kobiet, bo nie awansują w korporacjach tak wysoko, jak wskazywałyby ich kompetencje. Uwidacznia to potrzebę wprowadzenia dodatkowych mechanizmów zapewniających równowagę płci w organach spółek. Niezależnie od opinii, obecne prawo – w tym uchwalona w 2022 roku przez Unię Europejską dyrektywa promująca równowagę płci – gwarantuje kobietom 40% miejsc w radach nadzorczych lub przynajmniej 33% miejsc we władzach spółek giełdowych. Co więcej, już w 2024 roku ma wejść w życie unijna dyrektywa CSRD dotycząca raportowania zrównoważonego rozwoju, która obejmie wszystkie spółki giełdowe i duże firmy prywatne obowiązkiem raportowania niefinansowego, które obejmuje tematykę ESG, w tym kwestię różnorodności i równości w biznesie. Może to skłonić firmy z „męskich” obszarów do wsparcia ambicji zawodowych pań.

Parytet płci to nie wszystko

Nie ulega wątpliwości, że sektor finansowy i rynek pracy, zarówno po stronie pracodawców jak i pracowników, jest świadomy nieuchronności zmian zachodzących w zakresie akceptacji różnorodności i potrzeby zarządzania nią. Diversity staje się standardem wpisanym w kulturę organizacyjną, ale nadal pozostało wiele do zrobienia. Dalsze wysiłki powinny zostać ukierunkowane na jej ugruntowanie, rozwój, skuteczne wdrażanie w ramach organizacji oraz efektywne i produktywne zarządzanie nią.

Czwarta edycja raportu „Kobiety w Finansach” powstała na bazie badania przeprowadzonego w dniach 14.12.22-22.01.23 metodą CAWI wśród 766 respondentów reprezentujących sektor finansowy. Badanie przeprowadzone zostało przez Antal wraz z CFA Society Poland, we współpracy z Bankiem BPH i Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Celem badania jest analiza obecnej sytuacji na rynku pracy oraz wyróżnienie czynników determinujących karierę kobiet. Raport dostępny jest do pobrania >>>TUTAJ<<<

Źródło: Materiały prasowe.


Udostępnij