REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LBC

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego LBC działającego pod adresem internetowym www.ladybusinessclub.com (dalej: „Sklep”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Sklep jest własnością LBC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000966764, posiadającej NIP: 7011088539, numer REGON: 522054658, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) opłacony w całości (dalej: „Sprzedawca”).
 4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: sklep@ladybusinessclub.com.
 5. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca:
  1. prowadzi sprzedaż Produktów fizycznych;
  2. odpłatnie dostarcza Kupującym Produkty elektroniczne;
  3. świadczy wskazane w Regulaminie usługi, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną.
 6. Sprzedawca oświadcza, że poszczególne rodzaje Produktów lub usług mogą być okresowo niedostępne.
 7. Informacje o Produktach i usługach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 8. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2.
Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

  1. Bilet – dokument elektroniczny potwierdzający prawo Kupującego do wzięcia udziału w Wydarzeniu;
  2. Dobra Kupującego – termin zdefiniowany w § 9 ust. 7 Regulaminu;
  3. Dzień roboczy – dzień niebędący dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
  4. Ekspert – osoba fizyczna prowadząca Konsultację online na zlecenie Sprzedawcy albo we własnym imieniu, w tym jako Sprzedawca zewnętrzny;
  5. Fundacja – Fundacja LBC BUSINESS WOMEN FOUNDATION z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000703856, posiadającej NIP: 5213801956, numer REGON: 368754627;
  6. Klient – Użytkownik lub Kupujący;
  7. Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 7 Regulaminu;
  8. Konsultacja online – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, polegająca na odbyciu z Kupującym spotkania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, podczas którego Kupujący ma możliwość odbycia rozmowy z Ekspertem oraz uzyskania specjalistycznej wiedzy i wskazówek
  9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  10. Konto – panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Produktów i usług;
  11. Kupujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, Umowę o dostarczanie treści cyfrowych, Umowę o udział w Wydarzeniu lub Umowę o udział w Konsultacji online lub podjęła działania zmierzające do zawarcia jednej lub więcej ww. Umów;
  12. Licencja – termin zdefiniowany w § 7 ust. 1 Regulaminu;
  13. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę;
  14. Produkty – Produkty fizyczne lub Produkty elektroniczne;
  15. Produkty elektroniczne – dostępne w Sklepie treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym, które może nabyć Kupujący, w szczególności ebooki oraz audiowizualne nagrania webinarów edukacyjnych;
  16. Produkty fizyczne – dostępne w Sklepie rzeczy ruchome w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, które może nabyć Kupujący, w szczególności książki, koszulki, kubki;
  17. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  18. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
  19. Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
  20. Sprzedawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
  21. Umowa – Umowa sprzedaży, Umowa o dostarczanie treści cyfrowych, Umowa o udział w Wydarzeniu, Umowa o udział w Konsultacji online lub Umowa o świadczenie Usługi Konta;
  22. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczenie Kupującemu wybranego przez niego Produktu elektronicznego dostępnego w Sklepie;
  23. Umowa o świadczenie Usługi Konta – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne utworzenie i utrzymywanie Konta przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika przez czas nieoznaczony;
  24. Umowa o udział w Konsultacji online – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest umożliwienie Kupującemu wzięcia udziału w Konsultacji online;
  25. Umowa o udział w Wydarzeniu – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest umożliwienie Kupującemu wzięcia udziału w Wydarzeniu;
  26. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż Kupującemu wybranego przez niego Produktu fizycznego dostępnego w Sklepie;
  27. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  28. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
  29. Użytkownik – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
  30. Wydarzenie – przedsięwzięcie rozrywkowe lub kulturalne organizowane i przeprowadzane przez Sprzedawcę w miejscu i czasie przez niego określonym;
  31. Zamówienie – oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów lub usług, które chce nabyć Kupujący.
  32. Zgoda – termin zdefiniowany w § 9 ust. 7 Regulaminu;
  33. Sprzedawca zewnętrzny – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie odrębnej umowy ze Sprzedawcą, prowadzi w Sklepie sprzedaż własnych Produktów lub udziela Konsultacji online. 

§ 3.
Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.
Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

§ 5.
Utworzenie Konta

 1. W celu utworzenia Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. kliknąć w zakładkę „Moje konto”;
  3. w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe: adres poczty elektronicznej oraz stworzone hasło do Konta;
  4. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  5. kliknąć opcję „Zarejestruj się”.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie pod kliknięciu opcji „utwórz konto”.
 3. Kliknięcie opcji „Zarejestruj się” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Konta.
 4. Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o następujące dane fakultatywne:
  1. imię i nazwisko;
  2. firma;
  3. adres rozliczeniowy (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość)
  4. adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres rozliczeniowy);
  5. NIP;
  6. numer telefonu;
 5. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności przechowywać swoje dane oraz przeglądać złożone Zamówienia.
 6. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 7. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może skierować do Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej wezwanie do ich zaprzestania, a w przypadku jego niewykonania – wypowiedzieć za pomocą poczty elektronicznej Umowę o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane. Jeżeli jest to niezbędne do zapobieżenia dalszym naruszeniom, Sprzedawca może zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta.
 8. Użytkownik zobowiązany jest logować się na Konto co najmniej raz w ciągu roku. W przypadku nielogowania się Użytkownika na Konto przez okres dłuższy niż rok od ostatniego logowania, Sprzedawca może za pomocą poczty elektronicznej wypowiedzieć Umowę elektronicznej Umowę o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 (czternaście) dni. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane. W przypadku zalogowania się przez Użytkownika na Konto w czasie trwania okresu wypowiedzenia, oświadczenie Sprzedawcy o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usługi Konta traci moc, a Konto nie podlega usunięciu. 
 9. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

§ 6.
Nabywanie Produktów

 1. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).
 2. Kupujący może nabywać Produkty zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów. 
 3. W celu nabycia Produktu, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję „Dodaj do koszyka”;
  3. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „Zamawiam”;
  4. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres poczty elektronicznej;
   3. firma (opcjonalnie);
   4. adres rozliczeniowy (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość)
   5. adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres rozliczeniowy);
   6. NIP (opcjonalnie);
   7. numer telefonu;
   8. sposób dostawy;
   9. sposób płatności.
  5. jeżeli przedmiotem Zamówienia jest Produkt elektroniczny – obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na dostarczenie przez Sprzedawcę Produktu elektronicznego przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych;
  6. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  7. kliknąć opcję „kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 4. Lista dostępnych sposobów dostarczenia Kupującemu Produktu jest każdorazowo wyświetlana Kupującemu podczas składania Zamówienia. 
 5. Płatności za Produkt, Kupujący może dokonać:
  1. przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24: 
  2. za pomocą karty płatniczej; operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. 
  3. za pomocą kodu BLIK.
 6. Kliknięcie przez Kupującego opcji „kupuję i płacę” jest równoznaczne:
  1. w przypadku, gdy przedmiotem transakcji są Produkty fizyczne – ze złożeniem przez niego oferty zakupu Produktów objętych Zamówieniem;
  2. w przypadku, gdy przedmiotem transakcji są Produkty elektroniczne – z zawarciem ze Sprzedawcą Umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
 8. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, którego przedmiotem są wyłącznie Produkty fizyczne, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 10 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. W przypadku przekazania do realizacji Zamówienia, którego przedmiotem są wyłącznie Produkty fizyczne, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 10. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są Produkty elektroniczne, Sprzedawca udostępnia Kupującemu nabyty przez niego Produkt elektroniczny poprzez jego wysyłkę pod podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub poprzez przesłanie Kupującemu danych (w szczególności linku) umożliwiających uzyskanie dostępu do Produktu elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy, niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Kupującego na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
 11. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Produkt przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy i anulować Zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy i anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Sprzedawca nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Kupujący dokonał płatności za Produkt przed dokonaniem odstąpienia. 

§ 7.
Licencja

 1. W momencie udostępnienia Produktu elektronicznego Kupującemu, Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej na jego wykorzystanie (dalej: „Licencja”).
 2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.
 3. Licencja uprawnia Kupującego do korzystania z Produktu elektronicznego wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  1. zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Kupującego;
  2. odtwarzanie i przeglądanie Produktu elektronicznego;
  3. zwielokrotnianie Produktu elektronicznego, jednak wyłącznie w zakresie uzasadnionym osobistymi potrzebami Użytkownika.
 4. Kupujący może wykorzystywać wiedzę i wskazówki zawarte w Produkcie elektronicznym na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Licencja nie upoważnia jednak Kupującego do udostępniania Produktów elektronicznych jakimkolwiek osobom innym niż on sam, w tym jego pracownikom i współpracownikom. 
 5. Licencja nie uprawnia Kupującego do udzielania dalszych licencji. 
 6. Korzystanie przez Kupującego z Produktu elektronicznego z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Sprzedawcy, uprawniające go (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Kupującego z roszczeniami na drodze postępowania sądowego. 

§ 8.
Realizacja Zamówienia dotyczącego Produktów fizycznych

 1. Sprzedawca realizuje wysyłkę Produktów fizycznych pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 2. Koszty wysyłki Produktu fizycznego pokrywa Kupujący.
 3. Wysyłka Produktu fizycznego następuje w ciągu 7 (siedmiu) Dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności za Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu nabyty Produkt fizyczny w stanie wolnym od wad.
 5. Produkt fizyczny dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
 6. Jeżeli Produkt fizyczny jest dostarczany przez kuriera lub pracownika poczty, Kupujący powinien sprawdzić Produkt fizyczny w jego obecności. Jeśli paczka Produktu fizycznego jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 9.
Umowa o udział w Wydarzeniu

 1. Szczegóły dotyczące każdego Wydarzenia, w tym jego tematykę, czas i miejsce oraz cenę Biletu, każdorazowo określa Sprzedawca i podaje je do wiadomości Kupującego przed zawarciem przez niego Umowy o udział w Wydarzeniu.
 2. Kupujący niebędący członkiem Klubu LBC, może uczestniczyć w maksymalnie w 2 (dwóch) Wydarzeniach w okresie 12 (dwunastu) miesięcy.
 3. W celu zawarcia Umowy o udział w Wydarzeniu, Kupujący powinien nabyć Bilet uprawniający go do udziału w danym Wydarzeniu. Nabycie Biletu następuje w sposób i na warunkach wskazanych w § 6 Regulaminu w odniesieniu do Produktów elektronicznych. 
 4. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Wydarzeniu, Kupujący powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę najpóźniej 5 (pięć) dni przed datą Wydarzenia za pomocą poczty elektronicznej (pod adresem: karolina@ladybusinessclub.com). W przypadku otrzymania zawiadomienia wskazanego w zdaniu poprzedzającym:
  1. z zachowaniem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Biletu oraz – w razie potrzeby – dokonuje korekty faktury wystawionej w związku z zakupem Biletu;
  2. po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym – cena Biletu nabytego przez Kupującego nie podlega zwrotowi, lecz na wniosek Kupującego może zostać zaliczona na poczet opłaty za Bilet na kolejne Wydarzenie odbywające się w terminie maksymalnie 3 (trzech) miesięcy od dnia obycia pierwotnego Wydarzenia. W przypadku niezłożenia przez Kupującego wniosku o zaliczenie w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Kupujący traci możliwość dokonania zaliczenia, a pierwotnie uiszczona przez niego cena Biletu nie podlega zwrotowi. Zaliczenie, o którym mowa w niniejszym pkt 2, może być dokonane przez Kupującego tylko jeden raz w stosunku do danego Biletu (w przypadku niemożności wzięcia przez Kupującego udziału w kolejnym Wydarzeniu, pierwotnie uiszczona przez niego cena Biletu nie podlega zwrotowi). 
 5. W przypadku zmiany daty lub miejsca przeprowadzenia Wydarzenia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia o tym Kupującego za pomocą poczty elektronicznej. W terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Kupujący może:
  1. potwierdzić wolę wzięcia udziału w Wydarzeniu, którego miejsce lub data uległa zmianie albo
  2. zażądać od Sprzedawcy zwrotu kosztów Biletu.
 6. W przypadku braku dokonania przez Kupującego którejkolwiek z czynności wskazanych w ust. 5 powyżej przed upływem terminu wskazanego w tym postanowieniu, Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty Biletu na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność za Bilet. 
 7. Kupujący nieodpłatnie udziela Sprzedawcy i Fundacji zgody (dalej: „Zgoda”) na korzystanie z jego imienia, nazwiska, firmy, wizerunku i głosu (dalej: „Dobra Kupującego”) utrwalonych w jakikolwiek sposób podczas Wydarzenia, w szczególności za pomocą zdjęć i nagrań audiowizualnych. 
 8. Zgoda zostaje udzielona na czas nieoznaczony i upoważnia Sprzedawcę i Fundację do korzystania z Dóbr Kupującego na terytorium Polski oraz wszystkich pozostałych państw świata w celach informacyjnych i marketingowych, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie;
  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, za pomocą dowolnych środków przekazu, w szczególności poprzez publikację w mediach społecznościowych i stronach internetowych Sprzedawcy i Fundacji.
 9. Zgoda upoważnia Sprzedawcę i Fundację do korzystania z Dóbr Kupującego w zestawieniu z imionami, nazwiskami, firmami, wizerunkami i głosami innych osób, a także opatrzenia ich tekstowym lub głosowym komentarzem dotyczącym przebiegu Wydarzenia. 
 10. Zgoda upoważnia Sprzedawcę i Fundację do odpłatnego lub nieodpłatnego udzielania dalszych zgód na korzystanie z Dóbr Kupującego wybranym przez siebie podmiotom trzecim. 
 11. Sprzedawca zobowiązuje się nie korzystać z Dóbr Kupującego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste Kupującego lub renomę prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, oraz zapewnia, że Fundacja również nie będzie korzystała z Dóbr Kupującego w ww. sposób. 

§ 10.
Umowa o udział w Konsultacji online

 1. Szczegółowe informacje o Konsultacji online, w tym jej zakres tematyczny, czas trwania i cenę, każdorazowo określa Sprzedawca i podaje je do wiadomości Kupującego przed zawarciem przez niego Umowy o udział w Konsultacji online.
 2. W celu zawarcia Umowy o udział w Konsultacji online. Kupujący powinien złożyć dotyczące jej Zamówienie. Złożenie Zamówienia dotyczącego Konsultacji online następuje w sposób i na warunkach wskazanych w § 6 Regulaminu w odniesieniu do Produktów elektronicznych, z zastrzeżeniem, że przed złożeniem Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przez Sprzedawcę przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
 3. Konsultacja online odbywa się w terminie uzgodnionym bezpośrednio przez Kupującego oraz Eksperta. 
 4. Konsultacja online może zostać przeprowadzona w częściach, jeżeli taka możliwość została wskazana w opisie Konsultacji online.
 5. Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić sobie sprzęt umożliwiający udział w Konsultacji online oraz połączenie z siecią Internet. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia udziału w Konsultacji online przez Kupującego z powodu braku odpowiedniego sprzętu lub połączenia z siecią Internet.
 6. W przypadku, gdy w opisie Konsultacji online zastrzeżono, że może ona zostać wykorzystana przez Kupującego w określonym terminie:
  1. Kupujący będący Przedsiębiorcą nie może skorzystać z Konsultacji online po upływie tego terminu, a zapłacona przez niego cena za Konsultację online nie podlega zwrotowi, chyba że nieskorzystanie z Konsultacji online w określonym terminie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę;
  2. Kupujący będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta nie może skorzystać z Konsultacji online po upływie tego terminu, a zapłacona przez niego cena za Konsultację online zwracana jest przez Sprzedawcę przelewem na rachunek bankowy Kupującego. 
 7. Wraz z upływem terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Umowa o udział w Konsultacji online ulega rozwiązaniu. 
 8. W przypadku, gdy Umowa o udział w Konsultacji online została zawarta z osobą inną niż Sprzedawca, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez tą osobę. 

11. Sprzedawcy zewnętrzni

 1. W ramach Sklepu, Kupujący może nabywać Produkty sprzedawane przez Sprzedawców zewnętrznych oraz zawierać z nimi Umowy o udział w Konsultacjach online.
 2. Nabycie przez Kupującego Produktu Sprzedawcy zewnętrznego lub zawarcie ze Sprzedawcą zewnętrznym Umowy o udział w Konsultacji online wymaga dokonania takich samych czynności, jakie postanowienia Regulaminu przewidują w odniesieniu do nabycia Produktu lub Konsultacji online oferowanych przez Sprzedawcę.
 3. Opisy Produktów oraz Konsultacji online oferowanych przez Sprzedawców zewnętrznych zawierają wyraźną informację, że są one oferowane przez danego Sprzedawcę zewnętrznego. 
 4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność, prawdziwość i zgodność z prawem informacji (w tym opisów Produktów i Konsultacji online), regulaminów lub warunków umów opublikowanych przez Sprzedawcę zewnętrznego,
  2. Sprzedawca nie jest stroną Umowy sprzedaży oraz Umowy o udział w Konsultacji online zawartej ze Sprzedawcą zewnętrznym i tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikłe z jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę zewnętrznego, 
 5. W przypadku powzięcia przez Kupującego wiadomości o:
  1. znieważaniu lub zniesławianiu Kupujących przez Sprzedawcę zewnętrznego, w szczególności poprzez kierowanie pod ich adresem słów powszechnie uznanych za obraźliwe;
  2. nierzetelności, niekompletności, nieprawdziwości lub niezgodności z prawem informacji (w tym opisów Produktów i Konsultacji online), regulaminów lub warunków umów, opublikowanych przez Sprzedawcę zewnętrznego; 
  3. niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu przez Sprzedawcę zewnętrznego Umowy sprzedaży lub Umowy o udział w Konsultacji online;
  4. popełnieniu przez Sprzedawcę zewnętrznego czynu zabronionego lub dopuszczeniu się przez niego czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  5. dostarczaniu przez Sprzedawcę zewnętrznego treści o charakterze bezprawnym;

– Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej.

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej rozpatrzeć zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, oraz w razie potrzeby podjąć stosowne działania zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

§ 12. Prawo odstąpienia od Umowy 

 1. Postanowienia niniejszego § 12 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 
 2. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od:
  1. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych w przypadku wykonania przez niego czynności wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 5 Regulaminu – na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta;
  2. Umowy o udział w Wydarzeniu – na podstawie art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta;
  3. Umowy o udział w Konsultacji online, która została w pełni wykonana – na podstawie na podstawie art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Dalsze postanowienia niniejszego § 12 dotyczą wyłącznie odstąpienia przez Kupującego od Umowy sprzedaży oraz Umowy o udział w konsultacji online, która nie została wykonana.
 4. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu fizycznego przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 7-9 poniżej. 
 7. Kupujący może złożyć Oświadczenie w formie:
  1. elektronicznej;
  2. papierowej.
 8. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. adres do korespondencji;
  4. wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  5. wskazanie Produktów fizycznych, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  6. numer Zamówienia;
  7. data złożenia Zamówienia
 9. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go wraz Produktem fizycznym pod adres wskazany w ust. 10 poniżej. 
 10. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej. 
 11. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Produkt fizyczny Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 12. Odesłanie Produktu fizycznego powinno nastąpić pod adres wskazany przez Sprzedawcę wraz z potwierdzeniem otrzymania Oświadczenia. 
 13. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego.
 14. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu fizycznego lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
 15. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu fizycznego wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu fizycznego.
 16. Do odstąpienia przez Kupującego od Umowy o udział w Konsultacji online, która nie została wykonana, postanowienia ust. 7-10 i 14 powyżej stosuje się odpowiednio. 

§ 13. Reklamacje dotyczące Produktów

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 13 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli nabyty przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Realizacja uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi następuje zgodnie z przepisami art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 13. 
 3. Kupujący zgłaszający reklamację z powodu wad Produktu fizycznego, powinien przesłać pod adres siedziby Sprzedawcy wskazany w Regulaminie:
  1. własnoręcznie podpisane oświadczenie reklamacyjne, stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu;
  2. dowód zakupu Produktu fizycznego lub jego kserokopię;
  3. Produkt fizyczny objęty reklamacją.
 4. Kupujący zgłaszający reklamację z powodu wad Produktu elektronicznego, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer Zamówienia;
  4. datę Zamówienia;
  5. Produkt elektroniczny objęty reklamacją (jeżeli dołączenie go do wiadomości jest możliwe);
  6. żądanie reklamacji (wymiana Produktu elektronicznego na wolny od wad albo usunięcie wady, a jeżeli wykonanie żadnego z tych świadczeń nie będzie możliwe  – żądanie obniżenia ceny albo odstąpienie od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych).
 5. Kupujący, który złożył reklamację i dostarczył objęty nią Produkt Sprzedawcy, może żądać od Sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów jego dostarczenia. W przypadku:
  1. uwzględnienia reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją;
  2. nieuwzględnienia reklamacji z powodu jej bezzasadności – koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją nie podlegają zwrotowi. 
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 (czternaście) dni od dnia dostarczenia Sprzedawcy:
  1. Produktu fizycznego oraz prawidłowo wypełnionego oświadczenia reklamacyjnego albo
  2. otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji zawierającej wszystkie elementy wskazane w ust. 4 powyżej

Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z uznaniem zasadności reklamacji przez Sprzedawcę. 

 1. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Kupującemu pocztą elektroniczną.
 2. W przypadku gdy usunięcie wady Produktu lub dokonanie jego wymiany na Produkt wolny od wad nie jest możliwe, Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości złożenia przez niego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie treści cyfrowych. W zależności od wyboru Kupującego, Sprzedawca zwraca Kupującemu całość lub część ceny za Produkt wadliwy w terminie 14 (czternastu) Dni roboczych od dnia dokonania przez Kupującego wyboru jednego ze świadczeń zaoferowanych przez Sprzedawcę.
 3. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

§ 14. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w przypadku, gdy Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób niezgodny z Regulaminem, czego skutkiem jest w szczególności nieprawidłowe działanie Sklepu lub któregokolwiek z jego elementów.
 2. Użytkownik składający reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Użytkownika;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis dostrzeżonych nieprawidłowości;
  4. żądanie reklamacji. 
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 30 (trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej i kompletnej formie. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oznacza uznanie reklamacji.
 4. Odpowiedzi na reklamację Sprzedawca udziela za pomocą poczty elektronicznej.

§ 15. Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
  1. nazwa Sklepu;
  2. logo Sklepu;
  3. zdjęcia i opisy Produktów i usług;
  4. zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych 

– podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 16. Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://dev.lbc.devel-hz.180hb.eu/polityka-prywatnosci/

§ 17. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 17 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: 
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 1. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej, Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 18. Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
  2. wprowadzenia w Sklepie nowych usług, wycofania z niego usług dotychczas świadczonych lub modyfikacji aktualnie świadczonych usług;
  3. dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagającej dostosowania do niej postanowień Regulaminu;
  4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.
 3. Postanowień ust. 2 powyżej nie stosuje się do zmiany Regulaminu polegającej na: 
  1. zmianie danych identyfikacyjnych i kontaktowych Sprzedawcy;
  2. zmiany nazwy Sklepu oraz zmiany jego adresu internetowego.
 4. Do Umów sprzedaży, Umów o dostarczanie treści cyfrowych, Umów o udział w Wydarzeniu oraz Umów o udział w Konsultacji online zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 5. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu.

§ 19. Postanowienia końcowe

 1. Częścią Regulaminu są następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie reklamacyjne.
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 8.08.2022 r.
 1. Częścią Regulaminu są następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie reklamacyjne.
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 8.08.2022 r.