Regulamin Platformy LBC

§ 1.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze Platformy internetowej LBC działającego pod adresem internetowym www.ladybusinessclub.com (dalej: „Platforma”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Platforma jest własnością LBC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000966764, posiadającej NIP: 7011088539, numer REGON: 522054658, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) opłacony w całości (dalej: „Usługodawca”).
 4. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: lady@ladybusinessclub.com.
 5. Za pomocą Platformy, Usługodawca świadczy wskazane w Regulaminie Usługi na rzecz Członkiń LBC.
 6. Częścią Platformy jest sklep internetowy LBC, prowadzony pod adresem internetowym: www.sklep.ladybusinessclub.com (dalej: „Sklep LBC”). Zasady i warunki korzystania ze Sklepu LBC określa regulamin sklepu LBC dostępny pod adresem internetowym: [www.ladybusinessclub.com] (dalej: „Regulamin Sklepu LBC”).
 7. Informacje o Produktach i Usługach dostępnych na Platformie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Przed rozpoczęciem korzystania ze Platformy, Członkini zobowiązana jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności. 

§ 2. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu LBC, chyba że zostały zdefiniowane inaczej w ust. 1 poniżej lub w innych postanowieniach Regulaminu. 
 2. Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  1. Członkini LBC – osoba będąca Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła z Usługodawcą Umowę o członkostwo w LBC lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia. Członkinią LBC może zostać wyłącznie kobieta;
  2. Deklaracja członkowska – termin zdefiniowany w § 5 ust. 1 pkt 3 Regulaminu;
  3. Dobra Członkini LBC – imię, nazwisko, firma, wizerunek i głos Członkini LBC;
  4. Dobra Usługodawcy – nazwa i logotyp Usługodawcy;
  5. Fundacja – Fundacja LBC BUSINESS WOMEN FOUNDATION z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000703856, posiadającej NIP: 5213801956, numer REGON: 368754627;
  6. Kodeks Etyki LBC – ustanowiony przez Usługodawcę zbiór reguł postępowania Członkiń LBC, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
  7. Konto Członkini LBC – panel tworzony w systemie informatycznym Platformy, umożliwiający Członkini LBC korzystanie z Usług;
  8. Licencja Członkini LBC – termin zdefiniowany w § 13 ust. 1 Regulaminu;
  9. Licencja LBC – termin zdefiniowany w § 10 ust. 3 Regulaminu;
  10. Naruszenie – termin zdefiniowany w § 6 ust. 2 Regulaminu;
  11. Oferta – opublikowana przez Członkinię LBC na Platformie oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest zawarcie umowy sprzedaży własnego Produktu Członkini LBC lub udzielenie przez nią Konsultacji online. Pojęciem „Oferty” w rozumieniu Regulaminu objęte są wszelkie jej elementy, w tym zdjęcia i opisy Produktu lub Konsultacji online; 
  12. Opis Członkini LBC – stworzony przez Członkinię LBC opis własnej osoby oraz prowadzonej działalności, zapisany na Koncie Członkini LBC;
  13. Pakiet – wyodrębniony zespół Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Członkini LBC. Rodzaje Pakietów, ich cenę oraz Usługi objęte poszczególnymi Pakietami określa Załącznik nr 2 do Regulaminu;
  14. Platforma – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
  15. Prowizja – termin zdefiniowany w § 8 ust. 6 Regulaminu;
  16. Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
  17. Regulamin Sklepu LBC – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
  18. Sklep LBC – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
  19. Treści – wszelkie informacje, dane i materiały w jakiejkolwiek formie, które Członkini LBC zapisała na Platformie lub w inny sposób udostępniła Usługodawcy w związku z Umową o członkostwo w LBC. Treści obejmują w szczególności: dane Członkini LBC, Dobra Członkini LBC, Opis Członkini LBC, znaki towarowe i logotypy Członkini LBC, Oferty, Warunki oraz Produkty elektroniczne w rozumieniu postanowień Regulaminu sklepu, które Członkini LBC udostępniła Kupującym nieodpłatnie (nawet w przypadku późniejszego wprowadzenia opłat za takie Produkty elektroniczne);
  20. Umowa o członkostwo w LBC – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Członkinią LBC, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Członkini LBC Usług objętych wykupionym przez nią Pakietem;
  21. Umowa o udział w Wydarzeniu otwartym – Umowa o udział w Wydarzeniu w rozumieniu postanowień Regulaminu Sklepu LBC, której stronami są Usługodawca oraz Członkini LBC;
  22. Umowa o udział w Wydarzeniu tylko dla Członkiń LBC – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Członkinią LBC, której przedmiotem jest umożliwienie Członkini LBC wzięcia udziału w Wydarzeniu tylko dla Członkiń LBC;
  23. Umowa powierzenia – umowa zawierana pomiędzy Członkinią LBC a Usługodawcą, której przedmiotem jest powierzenie Usługodawcy przetwarzania danych osobowych Kupujących w związku ze świadczeniem Usług w ramach Umowy o członkostwo w LBC. Umowa powierzenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu;
  24. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Członkiń LBC, obejmujące Usługę Konta oraz pozostałe Usługi, których zakres zależy od wykupionego przez Członkinię Pakietu. Pozostałe usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą polegać w szczególności na (i) umożliwieniu Członkini LBC nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego udziału w Wydarzeniach i Konsultacjach online, (ii) przyznaniu Członkini LBC zniżek na Produkty dostępne w Sklepie LBC, (iii) umożliwieniu Członkini LBC sprzedaży własnych Produktów fizycznych i przeprowadzania Konsultacji online w ramach Sklepu LBC oraz (iv) promowaniu Członkini LBC i prowadzonej przez nią działalności przez Usługodawcę; 
  25. Usługodawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
  26. Warunki – dokument stworzony przez Członkinię LBC, który określa zasady i warunki prowadzenia przez Członkinię LBC sprzedaży własnych Produktów oraz udzielania Konsultacji online. Warunki muszą zawierać wszystkie informacje, do których Członkini LBC jest zobowiązana na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  27. Wydarzenie otwarte – Wydarzenie w rozumieniu postanowień Regulaminu Sklepu LBC, którego uczestniczką jest Członkini LBC;
  28. Wydarzenie tylko dla Członkiń LBC – Wydarzenie w rozumieniu Regulaminu Sklepu LBC przeprowadzane stacjonarnie lub zdalnie, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie Członkinie LBC oraz zaproszone przez nie osoby;
  29. Zgoda – termin zdefiniowany w § 12 ust. 1 Regulaminu. 

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Członkinie LBC z Platformy, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Platformy zabronione jest korzystanie przez Członkinie LBC z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Członkini LBC, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4. Zasady korzystania ze Platformy

 1. Członkini LBC jest zobowiązana do korzystania ze Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, postanowieniami Kodeksu Etyki LBC oraz z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Członkini LBC Treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

§ 5. Umowa o członkostwo w LBC

 1. W celu zawarcia Umowy o członkostwo w LBC, Członkini LBC powinna wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Platformy;
  2. wybrać Pakiet;
  3. kliknąć opcję „Chcę dołączyć”, a następnie dokonać płatności za wybrany Pakiet. Płatność za Pakiet może być dokonana w dwóch ratach, z których pierwsza dokonywana jest niezwłocznie po wystawieniu faktury przez Usługodawcę, a druga – najpóźniej w terminie 5 (pięciu) miesięcy od dnia oficjalnego dołączenia do LBC (złożenia takiej chęci drogą mailową lub zakupie wybranego Pakietu przez sklep LBC) 
 2. Dokonanie przez Członkinię LBC czynności wskazanej w ust. 1 pkt 3 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem przez nią oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Sklepu LBC i Regulaminem Platformy LBC i akceptacji jego postanowień. 
 3. Potwierdzenie akceptacji dołączenia Usługodawca niezwłocznie potwierdza za pomocą wiadomości wysłanej pod adres poczty elektronicznej podany przez Członkinię LBC.
 4. Członkini LBC zobowiązana jest dokonać płatności za wybrany Pakiet niezwłocznie po wysłaniu informacji o chęci dołączenia mailem wysłanym do Usługodawcy lub poprzez zakup wybranego Pakietu w Sklepie LBC. Płatność za Pakiet może być dokonana w dwóch ratach, z których pierwsza dokonywana jest niezwłocznie po akceptacji Usługodawcy, a druga – najpóźniej w terminie 5 (pięć) miesięcy od dnia oficjalnego dołączenia.. Dokonanie płatności za wybrany Pakiet w ratach nie jest dopuszczalne, jeżeli zgodnie z Załącznikiem nr 2, płatność za dany Pakiet następuje jednorazowo.
 5. Deklarację członkowską lub zgłoszenie mailowe wysłane bez opłacenia wybranego Pakietu, Usługodawca pozostawia bez rozpoznania. 
 6. W momencie wpływu płatności za wybrany Pakiet na rachunek bankowy Usługodawcy, pomiędzy Usługodawcą a Członkinią LBC zostaje zawarta Umowa o członkostwo w LBC na czas oznaczony 12 (dwunastu) miesięcy liczonych od miesiąca, w którym została zgłoszona chęć dołączenia do LBC potwierdzona wystawieniem faktury przez LBC. 
 7. Po otrzymaniu płatności za wybrany Pakiet, Usługodawca następnie wysyła Członkini LBC link aktywacyjny umożliwiający uzyskanie dostępu do Konta Członkini LBC. Po kliknięciu w przesłany link aktywacyjny, następuje utworzenie Konta Członkini LBC, a Członkini LBC uzyskuje do niego dostęp. 
 8. Po uzyskaniu dostępu do Konta LBC, Członkini LBC może w szczególności stworzyć Opis Członkini LBC oraz rozpocząć korzystanie z Usług objętych Pakietem. 
 9. Jeżeli Załącznik nr 2 do Regulaminu tak stanowi, zawarcie Umowy o członkostwo w LBC i korzystnie z Usług objętych danym Pakietem wymaga  – oprócz czynności wskazanych w ust. 1-6 powyżej – odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z osobą wyznaczoną przez Usługodawcę. W przypadku negatywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, Usługodawca może odmówić zawarcia Umowy o członkostwo w LBC, o czym zawiadamia Członkinię LBC za pomocą poczty elektronicznej. 
 10. W przypadku niewykorzystania przez Członkinię LBC wszystkich Usług objętych Pakietem przez upływem okresu obowiązywania Umowy o Członkostwo w LBC, Usługi niewykorzystane przez Członkinię LBC przepadają. Usługodawca nie ma obowiązku zwrócenia Członkini LBC równowartości niewykorzystanych przez nią Usług. 
 11. W przypadku niedokonania przez Członkinię LBC płatności drugiej raty za wybrany Pakiet w terminie wskazanym w Regulaminie, Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania świadczenia Usług objętych tych Pakietem do czasu uregulowania zaległej należności. 
 12. W celu kontynuowania członkostwa w LBC po upływie okresu obowiązywania Umowy o członkostwo w LBC, Członkini LBC powinna zawrzeć Umowę o członkostwo w LBC na kolejnych 12 (dwanaście) miesięcy. Zawarcie kolejnej Umowy o członkostwo w LBC następuje poprzez dokonanie przez Członkinię LBC płatności za nowy Pakiet, a następnie przesłanie Usługodawcy potwierdzenia dokonania płatności. W przypadku dokonania przez Członkinię LBC czynności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, za dzień zawarcia kolejnej Umowy o członkostwo w LBC uznaje się dzień następujący po ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej Umowy o członkostwo w LBC. Drugą opcją przedłużenia Umowy Członkowskiej jest wysłanie potwierdzenia chęci przedłużenia drogą mailową i wystawienie faktury przez LBC.

§ 6. Obowiązki Członkini LBC oraz Usługodawcy

 1. Na podstawie Umowy o członkostwo w LBC, Członkini zobowiązuje się:
  1. uczestniczyć w Wydarzeniu zamkniętym (w trybie stacjonarnym lub zdalnym) co najmniej 1 (jeden) raz w ciągu 3 miesięcy;
  2. zaprosić potencjalne kandydatki na Członkinie LBC na Wydarzenia zamknięte co najmniej 1 (jeden) raz w ciągu 3 miesięcy;
  3. zachęcać inne osoby do dołączenia do LBC;
  4. przestrzegać Kodeksu Etyki LBC;
  5. nie dostarczać Treści o charakterze bezprawnym;
  6. wykonywać inne obowiązki wynikające z Regulaminu lub Regulaminu Sklepu LBC.
 2. Niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przez Członkinię LBC obowiązków wynikający z Umowy o członkostwo w LBC (dalej: „Naruszenie”) może skutkować podjęciem przez Usługodawcę jednego lub wielu następujących działań:
  1. udzielić Członkini LBC upomnienia i wezwać ją do niezwłocznego usunięcia Naruszenia;
  2. samodzielnie usunąć Naruszenie, w szczególności usunąć Treść o charakterze bezprawnym (w tym Ofertę);
  3. zablokować Konto Członkini LBC na czas oznaczony, nie dłuższy niż 14 (czternaście) dni;
  4. wypowiedzieć Umowę o członkostwo w LBC.
 3. Wypowiedzenie Umowy o członkostwo w LBC następuje zgodnie z zasadami określonymi w § 14 Regulaminu. 
 4. Na podstawie Umowy o członkostwo w LBC, Członkini zobowiązuje się:
  1. świadczyć Usługi z dochowaniem należytej staranności, w tym należycie realizować korzyści wynikające z Pakietu nabytego przez Członkinię LBC;
  2. dołożyć wszelkich starań, aby Platforma była dostępna dla Członkiń LBC w każdym czasie (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku).
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy wynikające z:
  1. prowadzonych na Platformie prac konserwatorskich i modernizacyjnych;
  2. przyczyn leżących po stronie Członkini LBC;
  3. przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności działania osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Usługodawca zobowiązuje się przeprowadzać prace, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej, w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla Członkiń LBC oraz w miarę możliwości z wyprzedzeniem informować je o planowanych pracach.

§ 7. Korzystanie ze Sklepu LBC

 1. Konto Członkini LBC umożliwia jej korzystanie z funkcjonalności Sklepu LBC, w tym nabywanie Produktów i Biletów na Wydarzenia oraz uczestniczenie w wybranych Konsultacjach online. 
 2. Korzystanie ze Sklepu LBC odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu LBC. 
 3. Pakiet wykupiony przez Członkinię LBC może uprawniać ją do korzystania ze Sklepu LBC na preferencyjnych warunkach, co obejmuje w szczególności możliwość korzystania ze zniżek przewidzianych w Pakiecie. 

§ 8. Sprzedaż Produktów i udzielanie Konsultacji online

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Członkiń LBC, które wykupiły Pakiet uprawniający je do sprzedaży w Sklepie LBC własnych Produktów oraz udzielania Konsultacji online.
 2. Do Członkiń LBC, o których mowa w ust. 1 powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Sprzedawcy. 
 3. Przed rozpoczęciem sprzedaży w Sklepie LBC własnych Produktów oraz udzielania Konsultacji online, Członkini LBC zobowiązana jest sporządzić Warunki oraz udostępnić je w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Kupujących.
 4. Członkini LBC ponosi pełną odpowiedzialność za treść Warunków oraz opublikowane przez siebie Oferty. 
 5. Członkini LBC jest zobowiązana:
  1. prowadzić sprzedaż Produktów i udzielać Konsultacji online zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
  2. przestrzegać praw Kupujących, w szczególności praw przysługujących im na podstawie Ustawy o prawach konsumenta;
  3. przekazywać Kupującym informacje wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz realizować żądania Kupujących wynikające z tych przepisów;
  4. przestrzegać zasad kultury osobistej w kontaktach z Kupującymi;
  5. dołożyć wszelkich starań, aby opublikowane przez nią Oferty były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym.
 6. Usługodawcy przysługuje prowizja od każdego Produktu sprzedanego przez Członkinię LBC oraz od każdej udzielonej przez nią Konsultacji online (dalej: „Prowizja”). 
 7. Prowizja obliczana jest jako iloczyn:
  1. wartości brutto każdego Produktu sprzedanego przez Członkinię LBC oraz każdej udzielonej przez nią Konsultacji online oraz 
  2. stawki procentowej w wysokości 5% (pięć procent) od wartości netto. 
 8. Prowizja od danego Produktu lub Konsultacji online potrącana jest przez Usługodawcę z płatności dokonanej przez Kupując za ten Produkt lub Konsultację online za pośrednictwem Sklepu LBC. Po dokonaniu potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca niezwłocznie przekazuje Członkini LBC pozostałą część płatności dokonanej przez Kupującego. 

§ 9. Wydarzenia otwarte i Wydarzenia tylko dla Członkiń LBC

 1. Szczegóły dotyczące każdego Wydarzenia otwartego, w tym jego tematykę, czas i miejsce oraz cenę Biletu, każdorazowo określa Usługodawca i podaje je do wiadomości Członkini LBC przed zawarciem przez nią Umowy o udział w Wydarzeniu otwartym.
 2. W celu zawarcia Umowy o udział w Wydarzeniu otwartym, Członkini LBC powinien nabyć Bilet uprawniający ją do udziału w danym Wydarzeniu otwartym. Nabycie Biletu następuje w sposób i na warunkach wskazanych w § 6 Regulaminu Sklepu w odniesieniu do Produktów elektronicznych. W przypadku, gdy wykupiony przez Członkinię LBC Pakiet uprawnia ją do udziału w Wydarzeniu otwartym bez konieczności zakupu Biletu, Członkini LBC powinna zgłosić Usługodawcy swój udział w Wydarzeniu zamkniętym za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Wydarzeniu otwartym, Członkini LBC powinna zawiadomić o tym Usługodawcę najpóźniej 5 (pięć) dni przed datą Wydarzenia otwartego za pomocą poczty elektronicznej (pod adresem: karolina@ladybusinessclub.com). W przypadku otrzymania zawiadomienia wskazanego w zdaniu poprzedzającym:
 1. z zachowaniem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca zwraca Członkini LBC cenę Biletu oraz – w razie potrzeby – dokonuje korekty faktury wystawionej w związku z zakupem Biletu;
 2. po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym – cena Biletu nabytego przez Członkinię LBC nie podlega zwrotowi, lecz na wniosek Członkini LBC może zostać zaliczona na poczet opłaty za Bilet na kolejne Wydarzenie otwarte odbywające się w terminie maksymalnie 3 (trzech) miesięcy od dnia obycia pierwotnego Wydarzenia otwartego. W przypadku niezłożenia przez Członkinię LBC wniosku o zaliczenie w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Członkini LBC traci możliwość dokonania zaliczenia, a pierwotnie uiszczona przez nią cena Biletu nie podlega zwrotowi. Zaliczenie, o którym mowa w niniejszym pkt 2, może być dokonane przez Członkinię LBC tylko jeden raz w stosunku do danego Biletu (w przypadku niemożności wzięcia przez Członkinię LBC udziału w kolejnym Wydarzeniu otwartym, pierwotnie uiszczona przez nią cena Biletu nie podlega zwrotowi). 
 1. W przypadku zmiany daty lub miejsca przeprowadzenia Wydarzenia otwartego, Usługodawca niezwłocznie zawiadamia o tym Członkinię LBC za pomocą poczty elektronicznej. W terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Członkini LBC może:
 1. potwierdzić wolę wzięcia udziału w Wydarzeniu otwartym, którego miejsce lub data uległa zmianie albo
 2. zażądać od Usługodawcy zwrotu kosztów Biletu.
 1. W przypadku braku dokonania przez Członkinię LBC którejkolwiek z czynności wskazanych w ust. 4 powyżej przed upływem terminu wskazanego w tym postanowieniu, Usługodawca zwraca Członkini LBC koszty Biletu na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność za Bilet. 
 2. Osoby niebędące Członkiniami LBC mogą wziąć udział w Wydarzeniu otwartym tylko dwa razy w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy. 
 3. W przypadku chęci zaproszenia osoby niebędącej Członkinią LBC na Wydarzenie otwarte, Członkini LBC zobowiązana jest uprzednio uzgodnić to z Usługodawcą. 
 4. Cena Biletu uprawniającego do udziału w Wydarzeniu otwartym nie obejmuje dodatkowych kosztów związanych z udziałem Członkini LBC w Wydarzeniu otwartym, w tym kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegu. Dodatkowe koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pokrywa Członkini LBC. 
 5. Do Wydarzeń tylko dla Członkiń LBC oraz Umów o udział w Wydarzeniach tylko dla Członkiń LBC stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-8 powyżej, z zastrzeżeniem, że w Wydarzeniach tylko dla Członkiń LBC nie mogą brać udziału osoby niebędące Członkiniami LBC. 

§ 10. Informowanie o członkostwie w LBC

 1. Członkini LBC ma prawo i obowiązek publicznie informować o istnieniu LBC oraz o swoim członkostwie w LBC. 
 2. Obowiązek wskazany w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności:
  1. przekazywanie przez Członkinię LBC informacji o LBC podczas spotkań z jej udziałem, w tym podczas spotkań poza LBC;
  2. umieszczenie informacji członkostwie w LBC na stronie internetowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Członkinię LBC oraz na powiązanych z tą działalnością profilach w mediach społecznościowych.
 3. W celu umożliwienia Członkini LBC wykonywania obowiązku wskazanego w ust. 1 powyżej, Usługodawca udziela Członkini LBC niewyłącznej licencji na korzystanie z Dóbr Usługodawcy (dalej: „Licencja LBC”).
 4. Wynagrodzenie z tytułu udzielenie Licencji LBC jest objęte wykupionym przez nią Pakietem.
 5. Licencja LBC upoważnia Członkinię LBC do korzystania z Dóbr LBC na terytorium Polski oraz wszystkich pozostałych państw świata.
 6. Licencja LBC upoważnia Członkinię LBC do rozpowszechniania Dóbr LBC poprzez ich publikację:
  1. na stronie internetowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Członkinię LBC;
  2. na profilach w mediach społecznościowych powiązanych z działalnością gospodarczą Członkini LBC. 
 7. Licencja LBC udzielana jest na okres obowiązywania Umowy o członkostwo w LBC. Po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy o członkostwo w LBC, Członkini LBC zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni, usunąć Dobra LBC ze strony internetowej swojej działalności gospodarczej oraz z powiązanych z tą działalnością profili w mediach społecznościowych. 

§ 11. Promowanie Członkini LBC

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Członkiń LBC, które wykupiły Pakiet obejmujący Usługi polegające na promowaniu Członkini LBC i prowadzonej przez nią działalności przez Usługodawcę.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej obejmują w publikowanie informacji o Członkini LBC i prowadzonej przez nią działalności na Platformie oraz w mediach społecznościowych Usługodawcy, a także inne Usługi objęte Pakietem.

§ 12. Dobra Członkini LBC

 1. Na podstawie Umowy o Członkostwo w LBC, Członkini LBC nieodpłatnie udziela Usługodawcy i Fundacji zgody (dalej: „Zgoda”) na korzystanie z Dóbr Członkini LBC zapisanych na Koncie Członkini LBC oraz utrwalonych w jakikolwiek sposób podczas Wydarzeń i Wydarzeń zamkniętych, w szczególności za pomocą zdjęć i nagrań audiowizualnych.
 2. Zgoda zostaje udzielona na okres obowiązywania Licencji Członkini LBC, o której mowa w § 13 Regulaminu, i upoważnia Usługodawcę i Fundację do korzystania z Dóbr Członkini LBC na terytorium Polski oraz wszystkich pozostałych państw świata w celu świadczenia Usług wskazanych w § 11 Regulaminu oraz w celach informacyjnych i marketingowych, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie;
  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, za pomocą dowolnych środków przekazu, w szczególności poprzez publikację w mediach społecznościowych i stronach internetowych Usługodawcy i Fundacji.
 3. Zgoda upoważnia Usługodawcę i Fundację do korzystania z Dóbr Członkini LBC w zestawieniu z imionami, nazwiskami, firmami, wizerunkami i głosami innych osób, a także opatrzenia ich tekstowym lub głosowym komentarzem. 
 4. Zgoda upoważnia Usługodawcę i Fundację do odpłatnego lub nieodpłatnego udzielania dalszych zgód na korzystanie z Dóbr Członkini LBC wybranym przez siebie podmiotom trzecim. 
 5. Usługodawca zobowiązuje się nie korzystać z Dóbr Członkini LBC w sposób mogący naruszyć dobra osobiste Członkini LBC lub renomę prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, oraz zapewnia, że Fundacja również nie będzie korzystała z Dóbr Członkini LBC w ww. sposób.
 6. Po zakończeniu okresu obowiązywania Zgody, Usługodawca i Fundacja zobowiązują się zaprzestać korzystania z Dóbr Członkini LBC, z zastrzeżeniem, że Usługodawca i Fundacja nie mają obowiązku usuwania Dóbr Członkini LBC z archiwalnych materiałów opublikowanych w okresie obowiązywania Zgody (w szczególności w ramach postów w mediach społecznościowych).

§ 13. Licencja Członkini LBC

 1. Na podstawie Umowy o Członkostwo w LBC, Członkini LBC nieodpłatnie udziela Usługodawcy i Fundacji licencji niewyłącznej na korzystanie ze stworzonych przez siebie Treści (dalej: „Licencja Członkini LBC”). Licencja Członkini LBC na daną Treść zostaje udzielona w chwili zapisania tej Treści na Platformie przez Członkinię LBC albo w chwili jej udostępnienia Usługodawcy w inny sposób.
 2. Licencja Członkini LBC zostaje udzielona na czas oznaczony 5 (pięciu) lat, po upływie którego ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony. Członkini LBC nie może wypowiedzieć Licencji Członkini LBC udzielonej na czas oznaczony, natomiast po jej przedłużeniu na czas nieoznaczony, może wypowiedzieć ją z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 10 (dziesięć) lat, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 
 3. Licencja Członkini LBC upoważnia Usługodawcę i Fundację do korzystania z Treści na terytorium Polski oraz wszystkich pozostałych państw świata w celu świadczenia Usług wskazanych w § 11 Regulaminu oraz w celach informacyjnych i marketingowych, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie;
  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, za pomocą dowolnych środków przekazu, w szczególności poprzez publikację w mediach społecznościowych i stronach internetowych Usługodawcy i Fundacji;
  3. udostępnianie na Platformie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby przeglądające Platformę;
  4. umożliwienie osobom przeglądającym Platformę zapisanie Treści w pamięci ich urządzeń elektronicznej w nieograniczonej liczbie kopii. 
 4. Licencja uprawnia Usługodawcę i Fundację do modyfikowania Treści, jeżeli jest to niezbędne do jej rozpowszechnienia w określony sposób, bez zmieniania jej istoty i treści.
 5. Licencja Członkini LBC upoważnia Usługodawcę i Fundację do korzystania z Treści w zestawieniu z imionami, nazwiskami, firmami, wizerunkami i głosami innych osób, a także opatrzenia ich tekstowym lub głosowym komentarzem. 
 6. Licencja Członkini LBC upoważnia Usługodawcę i Fundację do odpłatnego lub nieodpłatnego udzielania dalszych licencji na korzystanie z Treści wybranym przez siebie podmiotom trzecim. 
 7. W przypadku, gdy opublikowane na Platformie przez Członkinię LBC Treści:
  1. mają charakter bezprawny – Usługodawca może usunąć ww. Treści z Platformy, jednocześnie zawiadamiając o tym Członkinię LBC i wskazując jej przyczynę usunięcia Treści;
  2. są niezrozumiałe, zawierają błędy ortograficzne, stylistyczne lub językowe albo w inny sposób obniżają atrakcyjność Platformy w oczach osób trzecich – Usługodawca może wezwać Członkinię LBC do poprawienia ww. Treści pod rygorem ich usunięcia z Platformy lub poprawić je samodzielnie.
 8. Po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy o członkostwo w LBC, Usługodawca i Fundacja zobowiązują się zaprzestać korzystania z Treści z zastrzeżeniem, że Usługodawca i Fundacja nie mają obowiązku usuwania Treści z archiwalnych materiałów opublikowanych w okresie obowiązywania Umowy o członkostwo w LBC (w szczególności w ramach postów w mediach społecznościowych).

§ 14. Wygaśnięcie i wypowiedzenie Umowy o członkostwo w LBC

 1. Umowa o członkostwo w LBC wygasa wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta.
 2. Członkini LBC może wypowiedzieć Umowę o członkostwo w LBC z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia Umowy, Usługodawca usuwa z Platformy Konto Członkini LBC oraz wszystkie opublikowane przez nią Treści.
 3. W przypadku, gdy w czasie trwania okresu wypowiedzenia, Członkini LBC dopuszcza się Naruszeń, Usługodawca może zablokować Konto Członkini LBC, jeżeli jest niezbędne w celu zapobieżenia dalszym Naruszeniom.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o członkostwo w LBC ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w przypadku:
  1. braku usunięcia przez Członkinię LBC Naruszenia pomimo wcześniejszego upomnienia;
  2. ponownego dopuszczenia się przez Członkinię LBC tego samego Naruszenia;
  3. popełnienia przez Członkinię LBC Naruszenia o charakterze rażącym.
 5. Wypowiedzenie Umowy o członkostwo w LBC wymaga złożenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej.
 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy o członkostwo w LBC przez którąkolwiek z jej stron, Członkini LBC będącej Przedsiębiorcą nie przysługuje zwrot płatności za niewykorzystaną część Pakietu. W przypadku, gdy Członkini LBC jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, Usługodawca zwraca jej część płatności proporcjonalną do niewykorzystanej części Pakietu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dojścia wypowiedzenia Umowy o członkostwo w LBC do skutku. 

§ 15. Prawo odstąpienia od Umowy 

 1. Postanowienia niniejszego § 15 dotyczą wyłącznie Członkini LBC będącej Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 
 2. Członkini LBC ma prawo odstąpić od Umowy o członkostwo w LBC bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy o członkostwo w LBC, Członkini LBC wykonuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy o członkostwo w LBC wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie może być złożone przez Członkinię LBC w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy o członkostwo w LBC, Usługodawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5 poniżej. 
 5. W celu odstąpienia od Umowy o członkostwo w LBC, Członkini LBC powinna przesłać Oświadczenie pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu. Oświadczenie powinno zawierać: 
  1. imię i nazwisko Członkini LBC;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o członkostwo w LBC;
  4. datę zawarcia Umowy o członkostwo w LBC.
 6. Usługodawca przesyła Członkini LBC potwierdzenie otrzymanie Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej. 
 7. Po otrzymaniu Oświadczenia, Usługodawca niezwłocznie usuwa z Platformy Konto Członkini LBC oraz opublikowane przez nią Treści. 
 8. Zwrot płatności dokonanych przez Członkinię LBC następuje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oświadczenia przez Usługodawcę. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Członkinię LBC w pierwotnej transakcji, chyba że Członkini LBC wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Członkini LBC nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
 9. Ze zwracanych płatności, o których mowa w ust. 8 powyżej, Usługodawca potrąca kwotę proporcją do czasu korzystania z Pakietu przez Członkinię LBC przed dokonaniem przez niego odstąpienia od Umowy o członkostwo w LBC. 

§ 16. Reklamacje 

 1. Członkini LBC może złożyć reklamację w przypadku, gdy Usługodawca świadczy Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem, czego skutkiem jest w szczególności nieprawidłowe działanie Platformy lub któregokolwiek z jego elementów.
 2. Członkini LBC składająca reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinna przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Członkini LBC;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis dostrzeżonych nieprawidłowości;
  4. żądanie reklamacji. 
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 30 (trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę w prawidłowej i kompletnej formie. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oznacza uznanie reklamacji.
 4. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela za pomocą poczty elektronicznej.

§ 17. Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://dev.lbc.devel-hz.180hb.eu/polityka-prywatnosci/.

§ 18. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Usługodawcy;
  2. wprowadzenia na Platformie nowych Usług, wycofania z niego Usług dotychczas świadczonych lub modyfikacji aktualnie świadczonych Usług;
  3. dokonania technicznej modyfikacji Platformy wymagającej dostosowania do niej postanowień Regulaminu;
  4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
 2. Usługodawca zawiadamia Członkinie LBC o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie im jego zmienionej wersji za pomocą poczty elektronicznej na co najmniej 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie także opublikowana na Platformie. 
 3. Członkini LBC, która nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o członkostwo w LBC ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Wypowiedzenie Umowy o członkostwo w LBC wymaga złożenia Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Usługodawca usuwa z Platformy Konto Członkini LBC oraz wszystkie opublikowane przez nią Treści niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu.
 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy o członkostwo w LBC w trybie wskazanym w ust. 3 powyżej, Usługodawca zwraca Członkini LBC część płatności proporcjonalną do niewykorzystanej części Pakietu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia usunięcia Konta Członkini LBC.
 5. Brak wypowiedzenia Umowy o członkostwo w LBC w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej uznaje się za zgodę Członkini LBC na świadczenie przez Usługodawcę Usług zgodnie ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmiany załączników do Regulaminu. 

§ 19. Umowa powierzenia

 1. W przypadku, gdy Pakiet wykupiony przez Członkinię LBC przewiduje możliwość prowadzenia sprzedaży Produktów w Sklepie LBC lub udzielanie za pomocą Sklepu LBC Konsultacji online, w momencie zawarcia Umowy o członkostwo w LBC, pomiędzy Usługodawcą a Członkinią LBC dochodzi do zawarcia Umowy powierzenia. 
 2. Celem zawarcia Umowy powierzenia jest zapewnienie zgodności przetwarzania przez Członkinię LBC i Usługodawcę danych osobowych Kupujących z przepisami o ochronie danych osobowych. 
 3. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy członkostwo w LBC i rozwiązuje się lub wygasa wraz z rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy o członkostwo w LBC. 

§ 20.Postanowienia końcowe

 1. Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Kodeks Etyki LBC;
  2. Załącznik nr 2 – rodzaje i ceny Pakietów;
  3. Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia.
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia [29.08.2022] r.

Załącznik nr 3

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej: „Umowa powierzenia”)

zawarta pomiędzy:

LBC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000966764, posiadającej NIP: 7011088539, numer REGON: 522054658, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) opłacony w całości (dalej: „Podmiot przetwarzający”),

a

Członkinią LBC (dalej także: „Administrator”),

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”.

Preambuła

Zważywszy, że:

  1. poprzez utworzenie Konta Członkini LBC oraz akceptację Regulaminu Platformy LBC, dostępnego pod adresem internetowym: [] (dalej: „Regulamin Platformy LBC”), między Stronami została zawarta Umowa o członkostwo w LBC (dalej: „Umowa główna”);
  2. jedną z usług świadczonych w ramach Umowy głównej na rzecz Administratora jest umożliwienie Administratorowi prowadzenia sprzedaży Produktów w Sklepie LBC (adres internetowy: www. sklep.ladybusinessclub.com) oraz udzielania za pomocą Sklepu LBC Konsultacji online; 
  3. dokonywanie czynności wskazanych w pkt 2 powyżej będzie wiązało się z powierzeniem Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora powierzenia przetwarzania danych osobowych Kupujących w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), co rodzi obowiązek spełnienia wymogów wskazanych w art. 28 RODO, w tym zawarcia umowy określonej w tym przepisie;

Strony zawierają Umowę powierzenia o następującej treści:

§ 1. Przedmiot Umowy powierzenia

 1. Przedmiotem Umowy powierzenia jest powierzenie Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora przetwarzania danych osobowych Kupujących w zakresie określonym w Umowie powierzenia.
 2. Strony oświadczają, że powierzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie polegało wyłącznie na przekazywaniu danych zawartych w Zamówieniach przesyłanych Administratorowi przez Kupujących za pomocą funkcjonalności Platformy oraz ich przechowywaniu. 
 3. Administrator oświadcza, że będzie administratorem danych powierzanych Podmiotowi przetwarzającemu na mocy Umowy powierzenia.
 4. Umowa powierzenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Platformy LBC i jest jego integralną częścią. 
 5. Pisane wielką literą pojęcia stosowane w Umowie powierzenia mają znaczenie nadane im w Regulaminie Platformy LBC lub w RODO, chyba że szczególne postanowienie Umowy powierzenia stanowi inaczej.

§ 2. Powierzone dane osobowe

 1. Powierzone dane osobowe będą dotyczyły Kupujących oraz będą obejmowały następujące kategorie danych osobowych:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. firma;
  4. adres rozliczeniowy (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość)
  5. adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres rozliczeniowy);
  6. NIP;
  7. numer telefonu;
  8. inne dane przekazane przez Kupujących za pomocą funkcjonalności Platformy. 
 2. Dane osobowe powierzane przez Administratora na podstawie Umowy powierzenia nie stanowią danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 RODO. 
 3. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora oraz wyłącznie w celu wykonywania Umowy głównej. Za „udokumentowane polecenie” Strony uznają w szczególności zawarcie Umowy głównej.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się przy wykorzystaniu systemów informatycznych (tj. w sposób zautomatyzowany).

§ 3. Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzanych danych osobowych poprzez wdrożenie oraz utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania powierzanych danych, w tym środków wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania powierzanych danych osobowych zobowiązane były do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się prowadzić rejestr, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO (rejestr kategorii czynności przetwarzania).
 4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, w zakresie uzasadnionym przedmiotem Umowy powierzenia, w miarę możliwości, pomagać Administratorowi powierzanych danych osobowych w wywiązywaniu się przez niego z obowiązku odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania przez te osoby praw wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym z rozdziału III RODO. 
 5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o: 
  1. każdym naruszeniu ochrony powierzanych danych osobowych, przy czym przez „naruszenie ochrony powierzanych danych osobowych” należy rozumieć każde przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do powierzanych danych osobowych. Zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym pkt 1 należy dokonać najpóźniej w ciągu 24 godzin od wykrycia naruszenia ochrony powierzanych danych osobowych;
  2. każdym żądaniu w zakresie przetwarzania danych osobowych otrzymanym od osoby, której dotyczą powierzane dane osobowe, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, do czasu otrzymania opinii Administratora. Zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym pkt 2 należy dokonać najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania żądania;
  3. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia powierzanych danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego postępowania; 
  4. przeprowadzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych i jej wynikach oraz o innych czynnościach organów władzy publicznej dotyczących tych danych.
 6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, w zakresie uzasadnionym przedmiotem Umowy powierzenia i dostępnymi mu informacjami, pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się przez niego z obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym z art. 32-36 RODO, i dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu i osobie, której dane te dotyczą, oceny skutków dla ochrony danych i związanych z tą oceną konsultacji z organem nadzorczym. 
 7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się: 
  1. udostępniać Administratorowi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania żądania, wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;
  2. umożliwić Administratorowi lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich, na zasadach każdorazowo określonych przez Strony oraz z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 
 8. Audyt, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 powyżej może zostać przeprowadzony:
  1. nie wcześniej, niż 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający zapowiedzi jego przeprowadzenia, w terminie ustalonym przez Strony oraz
  2. po zawarciu pomiędzy Podmiot przetwarzający a Administratorem lub upoważnionym przez niego audytorem umowy o zachowaniu poufności.
 9. Po zakończeniu audytu, Strony sporządzą protokół w 2 egzemplarzach, które podpiszą upoważnieni przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 (pięciu) Dni roboczych od dnia jego podpisania przez Strony. 
 10. W razie stwierdzenia w toku audytu uchybień mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania powierzanych danych osobowych Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń sformułowanych przez Administratora lub upoważnionego przez niego audytora.
 11. W przypadku, w którym czynności, o których mowa w ust. 7-8 powyżej wymagać będą poniesienia dodatkowych kosztów, Podmiot przetwarzający uprzednio poinformuje Administratora o tym fakcie oraz wysokości ww. kosztów, a Administrator zobowiązany będzie do ich zwrotu w pełnej wysokości w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania odpowiedniego dokumentu księgowego od Podmiotu przetwarzającego. Obowiązek poniesienia przez Administratora kosztów ww. czynności nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 10 powyżej.

§ 4. Obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązany jest zapewnić, aby przez cały okres obowiązywania Umowy powierzenia dysponował prawną podstawą przetwarzania powierzanych danych osobowych i aby przysługiwały mu odpowiednie uprawnienia umożliwiające ich powierzenie na rzecz Podmiotu przetwarzającego. W razie utraty ww. podstawy prawnej lub uprawnień wobec określonych powierzanych danych osobowych, Administrator zobowiązany jest niezwłocznie przedsięwziąć kroki niezbędne do zaprzestania ich powierzania, w szczególności zawiadomić o tym Podmiot przetwarzający. 
 2. Administrator zobowiązuje się nie wydawać Podmiotowi przetwarzającemu poleceń dotyczących przetwarzania powierzanych danych osobowych, które byłyby niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Umowy powierzenia lub innymi zobowiązaniami umownymi. 

§ 5. Dalsze powierzenie danych osobowych

 1. Administrator wyraża zgodę na dokonanie przez Podmiot przetwarzający dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej: „podpowierzenie”) następującemu podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego -[lh.pl].
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby:
  1. podmiot, wobec którego dokonuje podpowierzenia, stosowały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z przepisami RODO;
  2. zakres obowiązków dalszego podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych odpowiadał obowiązkom Podmiotu przetwarzającego przewidzianych w Umowie powierzenia.
 3. W przypadku zamiaru podpowierzenia przetwarzania danych osobowych podwykonawcy innemu niż wskazany w ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zawiadomić o tym Administratora nie później, niż na 14 (czternaście) dni przed dokonaniem podpowierzenia za pomocą poczty elektronicznej. Administrator może sprzeciwić się dokonaniu podpowierzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, poprzez zgłoszenie sprzeciwu za pomocą poczty elektronicznej, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podpowierzeniu. 
 4. Po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Podmiot przetwarzający dokonuje podpowierzenia przetwarzanych danych osobowych innemu podwykonawcy. 
 5. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Podmiot przetwarzający może wypowiedzieć Umowę główną. Podpowierzenie przetwarzanych danych osobowych innemu podwykonawcy możliwe jest wyłącznie po upływie okresu wypowiedzenia Umowy głównej. 
 6. Do wypowiedzenia Umowy głównej na podstawie postanowień ust. 5 powyżej, postanowienia § 14 ust. 4-6 Regulaminu Platformy LBC stosuje się odpowiednio.
 7. Podpowierzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie stanowi zmiany Umowy powierzenia. 

§ 6. Poufność

Strony zobowiązują się wykorzystać materiały, dane oraz wszelkie informacje pozyskane od drugiej Strony w celu wykonania Umowy powierzenia wyłącznie w celu jej realizacji oraz zachować te materiały, dane oraz informacje w tajemnicy, zarówno w czasie trwania Umowy powierzenia, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

§ 7. Czas trwania Umowy powierzenia

 1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy głównej skutkuje rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy powierzenia.
 2. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powierzenia, Podmiot przetwarzający zaprzestanie przetwarzania powierzanych danych osobowych równocześnie z usunięciem Konta Członkini LBC, w terminie wynikającym z postanowień Regulaminu. 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Do zmian Umowy powierzenia stosuje się odpowiednio postanowienia § 18 Regulaminu Platformy LBC.  
 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie powierzenia mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Platformy LBC, przepisy RODO oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.