Jak prawidłowo sporządzić STATUT FUNDACJI?

W mojej pracy zawodowej często spotykam osoby, które już założyły fundacje, bądź też zamierzają tego dokonać. Fundacje, podobnie jak Stowarzyszenia, cieszą się coraz większą popularnością, a ich liczba w 2020 roku przekroczyła w Polsce 140 tysięcy. Nadrzędnym dokumentem fundacji jest Statut. Dobrze przygotowany, zgodny z aktem założycielskim i obowiązującym prawem pozwoli organizacji na strawne działanie i jej prawidłową pracę.

Ogólne wytyczne dotyczące zapisów, które muszą znaleźć się w statucie, znajdziecie Państwo w art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach. Są rozdziały, a nawet sformułowania, o których nie można zapomnieć sporządzając statut. Przytoczę poniżej najważniejsze:

1. NAZWA I SIEDZIBA FUNDACJI

Warto zastanowić się nad oryginalną nazwą fundacji, aby była rozpoznawalna, łatwa do zidentyfikowania i zapamiętania, a to zwłaszcza z uwagi na przyszłych darczyńców. Nazwa musi być tożsama z aktem założycielskim. Nie ma też obowiązku użycia słowa „Fundacja” w jej nazwie.  W statucie wpisujemy jedynie nazwę miejscowości, w której organizacja ma swoją siedzibę i gdzie przechowuje dokumenty związane z działalnością.

2. MAJĄTEK

Majątek stanowi tzw. fundusz założycielski, który fundator przeznacza na swoją fundację. Fundusz założycielski to zarówno pieniądze, jak i papiery wartościowe, ruchomości czy nieruchomości. Majątek należy szczegółowo opisać w statucie. W przypadku pieniędzy, sprawa jest prosta, jednak w przypadku ruchomości i nieruchomości warto je opisać wskazując także wartość wniesionych do fundacji składników majątku.

3. CELE FUNDACJI

Nad celami organizacji warto zastanowić się dużo wcześniej. Muszą być one jasno określone i służyć dobru społecznemu. Nie mogą wspierać jedynie interesów fundatora lub indywidualnie jednej osoby. Poza tym, fundacja nie może wyznaczyć sobie celu, który jest niemożliwy do zrealizowania. 

4. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH

Każda fundacja działa poprzez swoje cele, dlatego w statucie należy zawrzeć konkretne działania, jakich podejmie się Fundacja i jak będą one realizowane. Posłużę się przykładowym zapisem:

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizowanie wykładów, warsztatów i spotkań.

5. WŁADZE FUNDACJI

Na czele fundacji stoi Zarząd, jako organ wykonawczy, reprezentujący fundację na zewnątrz. Organem wewnętrznym jest zazwyczaj Rada Fundacji, której zadaniem jest powoływanie i odwoływanie zarządu.  Przepisy nie określają minimalnej liczby członków zarządu fundacji. Powinien być to organ kolegialny, czyli składający się przynajmniej z dwóch osób. W praktyce istnieją też zarejestrowane fundacje z jednoosobowym zarządem. Jednak ze względu na przejrzystość działań lepiej, aby był to organ kolegialny.

6. SPOSÓW REPREZENTACJI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

Oczywiście to zarząd jest organem uprawnionym do reprezentowania fundacji na zewnątrz, ale wyobraźmy sobie jak mało komfortowa byłaby sytuacja gdyby np. każda z 3 osobowego składu zarządu musiała podpisywać umowy, odbierać darowizny itp. Dlatego rekomenduję wskazanie konkretnej osoby spośród członków zarządu, do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji. Wyjątek stanowi sprawozdanie finansowe, które muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu fundacji. Oto kolejny przykład zapisu w statucie.

  1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
  2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Wszystkie powołane przeze mnie wyżej informacje są obowiązkowe. Należy je bezwzględnie zapisać w statucie, a oprócz nich także inne, istotne dla danej fundacji rozdziały i paragrafy.

Autor: Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka – zarządza KLG Kancelarią Prawną w Gliwicach, radca prawny, doradza klientom biznesowym, prowadzi projekty inwestycyjne i procesy przekształcania, zarządza projektami ogólnopolskimi: Bezpieczne Umowy w Biznesie, Rozwijaj biznes, my zajmiemy się prawem oraz Jak odzyskać pieniądze?

KLG Kancelaria Prawna doradza przedsiębiorcom, fundacjom i stowarzyszeniom jak prowadzić biznes i zabezpieczać interesy organizacji. Chętnie podejmiemy się przygotowania takich dokumentów jak: statut, umowy spółki, uchwały, regulaminy, polityka prywatności i inne wewnętrzne dokumenty organizacji. Zapraszam do kontaktu tel. 32 307 00 45, 503 529 831, mail: biuro@klgkancelaria.pl, klg@klgkancelaria.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Kancelarii www.klgkancelaria.pl


Udostępnij