Regulamin serwisu

Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy:

LBC Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa będącym właścicielem serwisu ladybusiness.pl, dostępnego pod adresem www.ladybusiness.pl zwanego dalej „Serwisem”,

a pełnoletnią osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie, zwaną dalej „Użytkownikiem”.

Serwis i Użytkownik łącznie zwane są dalej „Stronami”. Umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia formularza i dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie.

 1. Postanowienia ogólne
 1. W ramach zawartej Umowy Serwis udostępnia Użytkownikowi szereg funkcjonalności służących do komunikowania się i wymiany wiedzy a także informacji z innymi Użytkownikami, a także pozwalających na dostęp do treści z serwisów informacyjnych.
 2. Użytkownik decydując się na korzystanie z Serwisu akceptuje warunki niniejszej Umowy.
 3. Korzystanie z Serwisu związane jest z koniecznością rejestracji, czyli podania wymaganych danych osobowych, niezbędnych dla celów realizacji niniejszej umowy m.in. identyfikacji Użytkownika.
 4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 5. W przyszłości możliwe jest wprowadzenie nowych, czyli nie występujących obecnie w Serwisie funkcjonalności, dostępnych odpłatnie. W zaistniałym przypadku korzystanie z odpłatnych funkcjonalności, będzie całkowicie dobrowolne i opcjonalne, zatwierdzane przez Użytkownika.
 1. Prawdziwość danych podanych przez Użytkownika oraz jego tożsamość
 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się podać swoją prawdziwą tożsamość. Ma to zapewnić Użytkownikowi możliwość promocji i budowania zaufania do swojej osoby w swojej sieci znajomości – jest to podstawową korzyścią płynącą z wykorzystania z Serwisu. Podanie prawdziwej tożsamości jest niezbędne do realizacji postanowień Umowy.
 2. Użytkownik nie będzie udostępniał swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
 3. W wyjątkowych przypadkach, np. kiedy prawdziwość podanych danych budzi duże wątpliwości (albo na wniosek innych użytkowników serwisu). Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych podanych przy rejestracji.
 1. Prywatność Użytkownika
 1. Ochrona danych osobowych Użytkownika oraz prywatność Użytkownika to dla Serwisu sprawy najwyższej wagi. Serwis w ramach realizacji niniejszej Umowy zapewnia Użytkownikowi wszelkie prawa wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz chroni dane Użytkownika zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 2. Bez zgody Użytkownika dane Użytkownika nigdy nie zostaną sprzedane, czy udostępnione w celach marketingowych podmiotom trzecim.
 3. Dane Użytkownika podane podczas rejestracji będą opublikowane w Serwisie i będą dostępne dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu.
 1. Korzystanie z Serwisu

1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się nie łamać przepisów prawa obowiązującego na terenie Polski.

2. W szczególności Użytkownik nie będzie zamieszczał lub przesyłał w Serwisie treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.

5. Zawieszanie i zamykanie konta Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do zawieszenia lub zamknięcia swojego konta w Serwisie w dowolnym czasie.
 2. W razie złamania postanowień Umowy Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji postanowień Umowy w dowolnym czasie, a co za tym idzie zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony o przyczynie i fakcie zawieszenia lub zamknięcia jego konta.
 1. Odpowiedzialność
 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika jego hasła do Serwisu osobom trzecim.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw technicznych / awarii systemu / przebudowy strony, do których zastrzega sobie prawo.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej, a w szczególności nieprawidłowym działaniem sieci Internet.
 1. Komunikacja Serwisu z Użytkownikiem
 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Serwisu automatycznych powiadomień o wydarzeniach bezpośrednio dotyczących Użytkownika, wynikających z celu korzystania z Serwisu.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi nie częściej niż raz w tygodniu e-mailowego newslettera z podsumowaniem jego aktywności w Serwisie, z aktualnościami z życia Serwisu.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi nie częściej niż raz w tygodniu wiadomości e-mail zawierającej informacje handlowe klientów Serwisu, tzw. mailingu reklamowego. Serwis dołoży wszelkich starań, aby tematyka tych wiadomości e-mail była dopasowana do networkingowego i biznesowego profilu Serwisu.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do dołączania do e-maili wymienionych w pkt. 7.1., 7.2. oraz 7.3. reklamy tekstowej i graficznej własnej i podmiotów trzecich stanowiącej informację handlową w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

8. Prawa autorskie

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w ladybusiness.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w ladybusinessclub.com w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik publikujący w ladybusiness.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem LBC Sp. z o.o. z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z ladybusiness.pl) tych treści.
 3. Użytkownik udziela LBC Sp. z o.o. prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

9. Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w postanowieniach niniejszej Umowy, o czym każdorazowo poinformuje Użytkownika poprzez publikację na portalu www.ladybusiness.pl
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie odstąpić od Umowy, co skutkować będzie usunięciem profilu Użytkownika z Serwisu. Decyzję o odstąpieniu od Umowy można zgłaszać na adres mailowy podany w zakładce Kontakt na portalu ladybusiness.pl. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji postanowień Umowy i przechowywania wybranych danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy, ale tylko i wyłącznie w celu udokumentowania faktu świadczenia usług Użytkownikowi oraz dokumentacji powodów rozwiązania Umowy.