1. Zmiany w sposobie płacenia podatków na mikrorachunek.

Mikrorachunek podatkowy to rachunek bankowy, na który od 1 stycznia 2020 roku podatnik będzie zobowiązany uiścić podatek PIT, CIT i VAT w zależności od preferencji rozliczania się z „fiskusem”. Dla każdego podatnika i płatnika, który posiada PESEL lub NIP, prowadzi działalność lub tego nie robi, zakładany jest indywidualny rachunek podatkowy. Czyli 1 podatnik = 1 rachunek dla celów PIT, CIT i VAT.

Mikrorachunek wygenerować można dzięki specjalnemu generatorowi udostępnionemu przez Ministerstwo Finansów, który funkcjonuje całą dobę, 7 dni w tygodniu. Wygenerowanie czy podanie i prowadzenie mikrorachunku jest bezpłatne.

Mikrorachunek podatkowy nie będzie zawierał historii wpłat. Docelowo Ministerstwo Finansów planuje udostępnić wgląd do zaksięgowania wpłat poprzez logowanie na swój profil na Portalu Podatkowym, na którym podatnik będzie miał dostęp do swoich informacji podatkowych. Generator Mikrorachunku działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli zapomnimy numer wcześniej wygenerowanego rachunku możemy go sobie przypomnieć w generatorze – raz przypisany do podatnika mikrorachunek pozostanie już zawsze taki sam.

Mikrorachunek podatkowy a przedsiębiorcy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą co miesiąc rozliczać się np. z podatku PIT i VAT na swój mikrorachunek. 

WAŻNE! osoby prowadzące działalność gospodarczą, które będą w styczniu płaciły podatek za grudzień – a więc zgodnie z wymaganymi terminami – również powinny już wpłacić zobowiązania na swój mikrorachunek. 

2. W celu przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy” wprowadzono Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania „prania brudnych pieniędzy”, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Rejestr ma mieć charakter publiczny.

Których spółek dotyczy rejestr?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy spółek z kodeksu handlowego: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej, akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Kto i w jakim terminie dokonuje wpisu?

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgodnie z informacją zawartą na stronie ministerstwa finansów nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom.

Mimo, że rejestr już ruszył, faktyczne znaczenie będzie miał od 13 kwietnia 2020 roku, kiedy to upływa ustawowy termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych.  Spółki, które zostały założone przed 13 października 2019 roku, mają bowiem pół roku na dokonanie zgłoszenia. Natomiast te, które będą dopiero zakładane, zgłoszenia do CRBR składają w terminie 7 dni od rejestracji w KRS.

3. Mały ZUS

Już od 1 lutego 2020 roku w życie  wejść mają nowe zasady dotyczące tzw. „Małego ZUS-u”. To rozwiązanie jest szczególnie istotne dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. złotych. Oznacza to, że z ulgi tej będzie mogło skorzystać znacznie więcej przedsiębiorców. Według nowelizowanej ustawy, składki mają być liczone proporcjonalnie do osiągniętego przez przedsiębiorcę dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie, co w znacznym stopniu wpłynie na  finanse początkujących, jak i małych firm.

WAŻNE! Chęć skorzystania z ulgi, którą jest Mały ZUS, będzie można zgłosić do końca lutego 2020 roku, a uprawnieni do korzystania z Małego ZUS-u w dotychczasowej formule mają termin do 8 stycznia 2020 roku.

4. Wzrost kosztów pracy i dodatek stażowy

Od 1 stycznia 2020 r. pracodawcy muszą zapewnić wszystkim pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy 100% minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2020 r. minimalna stawka za godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług (w tym dla jednoosobowych przedsiębiorców) wyniesie 17 zł, a kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 2600 zł brutto, tj. o 350 zł więcej niż w 2019 r. 

WAŻNE! Od roku 2020 wynagrodzenie pracownika nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia bez uwzględniania dodatku za staż pracy.

Zgodnie z nowelizacją dodatek za staż pracy jest definiowany jako „dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.”

Kluczową zmianą jest dodanie tego dodatku do wcześniej wspomnianych składników wynagrodzenia osobowego, których nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu płacy minimalnej.
W praktyce oznacza, że osoby z dłuższym stażem pracy zarabiający przy granicy płacy minimalnej będą realnie odczuwali jej coroczny wzrost. Nie będzie już sytuacji w której pracodawca może zawrzeć dodatek stażowy w wynagrodzeniu minimalnym.

5. Nowe przepisy prawa pracy 

W zakończonym właśnie roku istotnie zmodyfikowano przepisy prawa pracy. Podsumowanie najważniejszych zmian w prawie pracy na blogu:  http://blog.klgkancelaria.pl/podsumowanie-zmian-w-prawie-pracy-w-roku-2019/

Przewidywana jest kolejna, duża reforma prawa pracy połączona, być może również ze zmianą całego kodeksu pracy. Proszę do nas zaglądać, z pewnością o tym napiszemy. Zapowiedzi dotyczą m.in. pełnego oskładkowania umów zlecenia, wysoki wzrost płacy minimalnej czy telepracę dla rodziców.

Tymczasem Nowy Rok wita zmianą w przepisach dotyczących urlopów macierzyńskich.

Zmiany te rozszerzyły krąg osób, które mają możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego na innych członków najbliższej rodziny (nie tylko rodziców). Obecnie mogą to być babcia lub ciotka dziecka w sytuacji, gdy z urlopu nie może skorzystać matka dziecka.

Nowe przepisy zrównują prawa przysługujące pracownikom – innym członkom najbliższej rodziny korzystającym z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego z prawami pracownika (rodzica) bezpośrednio sprawującego opiekę.

Szczególne przywileje obejmują m.in ochronę przed rozwiązaniem umowy, wynagradzanie za czas pozostawania bez pracy w przypadku bezzasadnego zwolnienia czy uprawnienie do skorzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

katarzyna lebiedowicz-grzanka | zmiany w prawie 2020

Czytaj także