Przedstawiamy kilka praktycznych rozwiązań.

1. Uelastycznienie zatrudnienia
Uelastycznienie zatrudnienia polega na odejściu od tradycyjnego wzoru pracownika zatrudnionegona podstawie bezterminowej umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin, w stałych godzinach, w miejscu wskazanym przez pracodawcę i pod jego nadzorem. Zamiast tego pracownik zatrudniony jest np. w niepełnym wymiarze godzin, sam wyznacza miejsce i czas wykonania zadania i odpowiada za pracę (np. praca na wezwanie, praca zdalna w tym telepraca, praca w systemie prowizyjnym).

2. Outsourcing zamiast umowy o pracę
W każdej firmie są czynności, które można powierzyć podwykonawcom zamiast utrzymywać pracowników z kosztami, które wynoszą ok. 45% całkowitych kosztów utrzymania pracownika. Outsourcing jest to zlecanie wykonywania niektórych prac firmie zewnętrznej ale też w szerszym tego słowa znaczeniu, reorganizacja biznesu, zmiana formy prawnej pracodawcy lub tworzenie firm serwisowych, do których przenosi się wszystkich pracowników. Możliwe jest zatem zatrudnianie pracowników z wykorzystaniem umów cywilnoprawnych (umowy z „freelancerami”) i kontynuacja współpracy z nimi jako niezależnymi, samozatrudnionymi wykonawcami.

3. Zatrudnienie bezrobotnego na staż
Umowa stażowa to sposób na pozyskanie taniego pracownika, bez potrzeby nawiązywania stosunku pracy i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów ze strony pracodawcy. Ze stażu mogą korzystać co do zasady osoby bezrobotne do 25 roku życia. Bezrobotnemu w czasie stażu wypłacane jest stypendium z Funduszu Pracy. Aby przyjąć na staż przedsiębiorca składa do starosty wniosek o zorganizowanie stażu. We wniosku może wskazać z imienia i nazwiska określonego bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy. Czas stażu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

4. Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Pracownik z agencji pracy tymczasowej nie staje się pracownikiem przedsiębiorcy. Pozostaje pracownikiem agencji pracy i w jej imieniu wykonuje usługowo pracę nieobecnego pracownika. Koszty pracy ponosi agencja. Może to trwać do 36 miesięcy. Praca takiego pracownika musi mieć charakter pracy tymczasowej, której nie są w stanie wykonać pracownicy w firmie.

5. Przychody z pracy twórczej
Możemy dokonać optymalizacji kosztów zatrudnienia poprzez wprowadzenie w ramach zawartych już przez pracodawcę umów o pracę regulacji umożliwiających wprowadzenie konstrukcji wyższych kosztów uzyskania przychodów w stosunku do pracowników wykonujących prace o charakterze twórczym.

Autor: Agnieszka Goźlińska, radca prawny, partner w Kancelarii GSL www.gsllegal.pl

Biznes | Kadry | Koszty | Pracownicy | Wynagrodzenia

Czytaj także