K. Lebiedowicz – Grzanka: 4 kroki prawne jakie warto podjąć aby dotrzymać warunków umowy

Wystąpienie przypadku siły wyższej, aktualnie pandemii koronawirusa, nie powoduje automatycznego rozwiązania umowy, ani przedłużenia obowiązywania umowy.

Kontrakt będzie wiązał strony w tych ramach, w których został zawarty (termin i sposób wykonania), aż do czasu zawarcia zgodnego porozumienia stron co do modyfikacji bądź do czasu jego wypowiedzenia, lub odstąpienia przez jedną ze stron.

Co się stanie w przypadku gdy umowa nie zostanie wykonana w tych ramach, które zostały w niej przewidziane?

Przepisy (art. 471 kc) jednoznaczenie stanowią, że w przypadku niewykonania zobowiązania w terminie dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Oznacza to, że w przypadku niewykonania zobowiązania w terminie, wierzyciel może domagać się niezależnie od wykonania zobowiązania, również odszkodowania. 

Jakie podjąć kroki, aby minimalizować odpowiedzialność za niewykonanie umowy w terminie?  

Krok 1

Analiza umowy w celu oceny ryzyka i współpracy na przyszłość

  • jeśli umowa zawiera klauzulę siły wyższej to postąpić należy zgodnie z treścią klauzuli

Krok 2

Powiadomienie kontrahenta o występujących przeszkodach – wynika to z obowiązku działania w dobrej wierzy i staranności działań przy wykonaniu zobowiązania.

Należy zawiadomić kontrahenta:

  • o wystąpieniu siły wyższej,
  • braku możliwości dotrzymania terminu umownego i prawdopodobnym terminie wykonania zobowiązania

Krok 3

Renegocjacja umowy i wypracowanie wspólnego rozwiązania

Ważne: spisanie aneksu do umowy bądź porozumienia, aby posiadać dowód tych wspólnych ustaleń

Krok 4

Ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczą:

  • doprowadzenie do wykonania zobowiązania w dodatkowym terminie,
  • poszukanie środków zaradczych
  • zbieranie dowodów na dołożenie starań przy wykonaniu umowy oraz pozwalających ustalić przyczyny niedotrzymania zobowiązania w terminie – takimi dowodami mogą być:  e-maile, sms, dokumenty, zdjęcia itp. Szczególnym rodzajem dowodu będą zaświadczenia o wystąpieniu siły wyższej wydawane przez władze państwa lub legalizacje takich zaświadczeń.

Ważne jest minimalizowanie szkody wynikającej z zaistniałej sytuacji. Nie odgrywa tu znaczenia wartość umowy, tylko szkoda jaką może ponieść druga strona.

Zachęcam do analizy kontraktów, przewidzianych w nich zasad odpowiedzialności i podjęcia środków zaradczych teraz.

Autor: Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka – partner zarządzający KLG Kancelaria Prawna, radca prawny, posiada prawie 20 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm i jednostek budżetowych, specjalizuje się w obsłudze MŚP, przeprowadza procesy inwestycyjne, prowadzi sprawy z zakresu nowych technologii, doradza w sprzedaży internetowej, realizuje ogólnopolski projekt „Bezpieczne umowy w Biznesie”, autorka publikacji prawniczych, ceniona przez klientów i partnerów za perspektywę biznesową dla obsługiwanych spraw i projektów wzbogaconą o doświadczenie w sektorze publicznym.

Inny artykuł autorki: Jakie-korzysci-finansowe-dla-twojej-firmy-zapewni-podpisanie-umowy


Udostępnij